Privacybeleid

Your Healthy Career is een handelsnaam van SalutoGenese BV

Privacy Statement voor cliënten SalutoGenese

SalutoGenese vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij SalutoGenese veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en het nummer van uw ID-bewijs. Sommige persoonsgegevens kwalificeren als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Daaronder vallen onder andere uw burgerservicenummer (BSN) en gegevens over uw gezondheid zoals medicatiegebruik, onderzoek uitslagen, uitkomsten van health checks en brieven/verslagen van uw huisarts of specialist. Dit soort gegevens verstrekt u zelf aan ons of ontvangen wij met uw toestemming van derden als u bij ons komt voor een integrative health coaching of medisch advies traject of andere vorm van coaching of advies. Ook als u de website van SalutoGenese bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Waarvoor gebruikt SalutoGenese uw persoonsgegevens?

SalutoGenese mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en SalutoGenese;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van SalutoGenese, waarbij uw belang niet zwaarder weegt;
 • uw toestemming.

SalutoGenese verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Algemene schriftelijke en telefonische communicatie en afsprakenplanning;
 • Identificatie (uw BSN-nummer en het type en nummer van uw legitimatiebewijs);
 • Facturatie;
 • Medisch dossier: wanneer u ons medische informatie verstrekt, leggen wij een medisch dossier aan conform de daarvoor geldende eisen voor goede zorgverlening inclusief verslaglegging van het traject dat u binnen SalutoGenese doorloopt;
 • Meten van behandelresultaten en patiënttevredenheid;
 • Marketing doeleinden;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Vanzelfsprekend verkoopt SalutoGenese uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SalutoGenese blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SalutoGenese zal uw gegevens nooit doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Hoe gaat SalutoGenese met uw persoonsgegevens om?

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft SalutoGenese passende technische en organisatorische maatregelen.
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen SalutoGenese niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. Alleen personen binnen SalutoGenese die direct betrokken zijn bij uw traject hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Iedere medewerker van SalutoGenese is tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor anderen die door SalutoGenese zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

Wanneer u medische gegevens aan ons verstrekt zijn deze alleen toegankelijk voor degene aan wie u deze heeft verstrekt en de (overige) SalutoGenese artsen die met uw toestemming bij uw traject worden betrokken. De systemen waarin uw medische gegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep personen voor wie toegang tot deze informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Wanneer de artsen van SalutoGenese met uw toestemming informatie opvragen bij of overleggen met externe collega’s (waaronder uw huisarts of behandelend specialist) dan geschiedt deze communicatie via beveiligde e-mailsystemen of wordt op papier aan uzelf meegegeven.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende manieren beveiligd. Wij werken uitsluitend met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Ook zorgen we voor maatregelen zoals back-ups tegen verlies van gegevens door brand of diefstal.

Met leveranciers die in onze opdracht uw gegevens verwerken, zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Hierin zijn onder andere beveiligingsafspraken vastgelegd. Een verwerker mag uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

SalutoGenese bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Uw medisch dossier moeten wij 20 jaar bewaren, voor declaratiegegevens is de bewaartermijn 7 jaar.

Bezoek aan de website van SalutoGenese

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en plaatsen wij cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van SalutoGenese worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van SalutoGenese klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Uw rechten

Wanneer SalutoGenese persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u de volgende rechten.

 • Recht op informatie
  Dat doen we doormiddel van deze privacyverklaring die u kunt vinden op onze website.
 • Recht op inzage in en afschrift van uw gegevens
  U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen. U kunt ook een kopie van (een deel van) uw dossier opvragen.
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om gegevens aan te laten passen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.
 • Recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking
  U heeft het recht om ons te verzoeken bepaalde gegevens te (laten) verwijderen of deze (tijdelijk) niet te verwerken of wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw gegevens betwist, uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Toch kunnen we niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.
 • Recht van bezwaar
  Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door SalutoGenese kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Recht op dataportabiliteit
  Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u per email of telefonisch contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP (de Autoriteit Persoonsgegevens). Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AP ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Over dit privacy statement

SalutoGenese kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 september 2023. De meest recente versie vindt u altijd op www.yourhealthycareer.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:
SalutoGenese BV
info@salutogenese.health
info@yourhealthycareer.nl
085 – 0070248