Kwaliteit

Your Healthy Career is een handelsnaam van SalutoGenese BV

Kwaliteit en veiligheid binnen SalutoGenese

Kwaliteit, deskundigheid en discretie zijn belangrijke waarden binnen SalutoGenese. De aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat u in onze mensen stelt, vraagt om een absoluut betrouwbare en veilige omgeving.
We stellen daarom hoge eisen aan onszelf en degenen met wie we samenwerken. Voor onze integrative health coaching en medische begeleiding trajecten werken we met een team van ervaren medisch specialisten die tevens zijn opgeleid tot integrative health coaches. Binnen hun eigen specialisme zijn zij tevens werkzaam in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Dat betekent dat zij deelnemen aan kwaliteitsvisitaties, bij- en nascholingen en evaluaties over het eigen functioneren.

Door de inzet van artsen valt SalutoGenese onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg en werken we binnen onze organisatie met een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de daarin voor zorgaanbieders gestelde eisen.
Ook als we met niet-medische coaches en andere adviseurs werken, hanteren wij de medische standaarden ten aanzien van onze bedrijfsprocessen en de vastlegging van gegevens. Uiteraard geldt voor iedereen die werkt bij of voor SalutoGenese een geheimhoudingsplicht.

Wij werken volgens een cyclisch proces dat er op gericht is de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en waar nodig te verbeteren. Ook uw mening daarover is voor ons erg belangrijk. Wij evalueren onze dienstverlening regelmatig op basis van de waarderingen van onze cliënten.

Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht te bewaken dat wij voldoen aan geldende en nieuwe regelgeving, tijdig inspelen op eventuele knelpunten in onze organisatie en waar nodig verbeteracties inzetten zodat we onze kwaliteitsdoelen kunnen waarmaken.